Relatietherapie en begeleiding bij conflicten.

Voor (echt)paren en partnerrelaties: relatietherapie

Je hebt een relatie, al een tijd, en het gaat goed. Toch kunnen er problemen ontstaan. Soms kan dat gebeuren door een ingrijpende gebeurtenis, maar het kan ook zijn dat het verval er als het ware in geslopen. Op een bepaald moment merk je dat je elkaar niet zo veel meer te zeggen hebt, dat je uitgepraat bent, of dat je elkaar niet meer raakt, of elkaar letterlijk bijna kwijt bent geraakt. 
Relatietherapie blijkt in dat soort situaties een goede manier om de problemen aan te pakken. Samen in de spiegel te kijken, het anders doen, keuzes maken, besluiten nemen.
Daar is moed voor nodig. En de wil om het aan te gaan.
Ik help jullie daar graag bij.

Voor bedrijven: oplossen van conflicten en problemen in de samenwerking

Advies en praktische oplossingen voor ondernemers MKB,  en bemiddeling bij conflicten en samenwerkingsproblemen

(Echt)paren en partnerrelaties

Wanneer kies je voor relatietherapie?

Een aantal voorbeelden:

  • Er zijn spanningen in de relatie
  • Opvoedingsverschillen en spanning in het gezin
  • Een van de partners heeft een andere relatie
  • Een nieuw samengesteld gezin
  • Verstorende psychiatrische problemen


In de praktijk maak ik gebruik van verschillende therapievormen.
Bij relatietherapie maak ik gebruik van principes van de systeemtherapie (zie verderop).
Daarnaast ben ik EMDR therapeut. Soms is het nodig om met ingrijpende gebeurtenissen te werken, voordat je verder kunt. EMDR helpt daarbij.

Tarieven

Sinds 2015 zit relatietherapie vrijwel niet meer in de basisverzekering. Enkele verzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten, echter alleen op grond van een aanvullende verzekering.
U kunt bij uw verzekeraar informeren of dit voor u het geval is.


Gezamenlijke gesprekken, 75 min. :   € 130,-
Individuele gesprekken, 60 min.  :   €  95,-
Voor beeldbellen/videobellen gelden dezelfde tarieven.

Deze zorg is vrijgesteld van BTW.Waarom u op ons kunt rekenen? 

Bedrijven


Begeleider conflictbemiddeling

  • Advies en praktische oplossingen voor ondernemers MKB
  • De systeemtheoretische benadering (meervoudige partijdigheid) en bemiddeling 

        bij conflicten, samenwerkingsproblemen.


 Voor welke vragen? 

Als kennis van psychologie én ondernemen gewenst is
Advies over samenwerkingsvraagstukken
Bij relatieproblemen binnen familiebedrijven
Coaching voor medewerkers
 
De werkwijze van de begeleider met een Meervoudig partijdige attitude sluit aan bij persoonlijke en bij zakelijke geschillen in ondernemingen. 
Elke begeleider moet het vertrouwen zien te winnen van twee (groepen) mensen die met elkaar in conflict zijn. Om dat te bereiken neemt de mediator een neutrale positie in en kiest hij geen partij. 
In de systeemtheorie wordt de mens gezien als een relationeel wezen, waarvan het bestaan betekenis krijgt in de sociale context. Dit biedt begeleiders een denkkader om de interactie tussen strijdende partijen te doorgronden en een scala aan interventies om die interactie te beïnvloeden. 

Instrumenten die de begeleider kan gebruiken.

Metacommunicatie
Metacommunicatie verwijst naar het bespreekbaar maken van de communicatie. Een relatief eenvoudige wijze om partijen te motiveren om zichzelf en elkaar uit hun strijdende interactie te bevrijden, is door te communiceren over hun conflictueuze communicatie. Deze metacommunicatie kan de mediator toepassen op de inhoud, de procedure, de interactie en het gevoel.

Inhoud
Metacommunicatie over de inhoud is bedoeld om meer begrip te kweken en om nieuwe inhoudelijke gezichtspunten te genereren. Zo kan de mediator zeggen dat hij de indruk heeft dat de andere partij de essentie van het standpunt van de ene partij niet volledig kan doorzien. En als hij dan aan de ene partij vraagt om die essentie nog eens in andere woorden te omschrijven, ontstaat er niet alleen de kans op meer begrip, maar ook de mogelijkheid van een ander uitzicht op dat standpunt.

Procedure
Metacommuniceren over de procedure wordt gehanteerd om de spelregels van mediation aan deelnemers te verduidelijken én om richting en structuur te geven aan het gesprek. De mediator kan bijvoorbeeld zeggen dat hij hen altijd toestemming zal vragen om moeilijke vragen te mogen stellen. Ook kan de mediator benadrukken dat hij eerst meer zicht wil krijgen op de achtergronden van de problemen, alvorens naar oplossingen te zoeken.

Interactie
Metacommuniceren over de interactie is een krachtig middel om conflicterende partijen inzicht te bieden in hun interactiepatroon. Zo kan de mediator tegen twee managers die continu in strijd zijn over de aanpak van het personeel zeggen: “hoe strenger u wordt voor het personeel, des te meer stimuleert u de mildheid bij uw collega en hoe milder u wordt voor het personeel, des te meer stimuleert u de strengheid bij uw collega. Als dat inzicht bij hen binnenkomt, kan er vervolgens over hun eigen aandeel in het conflict gesproken worden.

Gevoel
Metacommuniceren over het gevoel doet de mediator door te vragen naar de emotionele impact van het conflict op partijen. Partijen voelen hun eigen pijn, maar kunnen zich soms nauwelijks een voorstelling maken van de pijn bij de ander. Zij hebben de neiging om de pijn bij de ander te bagatelliseren. Hun motto is: “zou de ander er echt zo onder leiden, dan zou deze wel anders reageren”. Voor de oplossing van het conflict is het gewenst dat de impact bij beide partijen groot is. Immers, zonder lijdensdruk geen verandering.

Circulariteitsprincipe
In de systeemtheorie wordt het gedrag van de één als reactie op de ander beschouwd en vice versa. Dit circulaire patroon heeft de neiging zichzelf te versterken: hoe bozer de één, des te bozer de ander en hoe bozer de ander des te bozer de één etc. De mediator gaat bewust niet in op wat partijen beweegt (het ‘waarom’) om conflictgedrag te blijven bestrijden met (nog meer) conflictgedrag. 
In conflictsituaties heeft ‘oorzaak’ de connotatie van ‘schuld’. De vraag wie er begonnen is, overheerst niet alleen het conflict. Het scherpt het conflict ook verder aan, omdat partijen nimmer consensus zullen bereiken over het antwoord (iedere ouder weet dat hij de ruzies tussen zijn kinderen in stand houdt, als hij aan hen vraagt wie met de ruzie begonnen is (= wie heeft de schuld?). Naarmate de beschuldigingen in kracht toenemen, wordt het blikveld van de strijdende partijen steeds nauwer (Glasl, 2001). De mediator kan het circulariteitsprincipe inzetten om deze negatieve spiraal te doorbeken. Het circulariteitsprincipe beschuldigt niet, maar ontschuldigt. De mediator kan uitleggen: “u bent niet de schuldige en u bent niet de schuldige, wat speelt is dat u elkaar gevangen houdt in een patroon van actie, reactie, actie, reactie. Dus als er al een schuldige is, dan is dat dit patroon. U kunt uit dit patroon stappen door te stoppen met elkaar te beschuldigen en als u allebei de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen (re)acties, ontschuldigt u elkaar!”

Belief-systems
Strijdende partijen geven betekenis aan elkaars gedrag. Wanneer deze betekenisgeving voorzien wordt van verklaringen, met als enig doel de betekenis te legitimeren, dan spreken we van ‘belief-systems’. Deze belief-systems sijpelen (soms onbewust) door in de houding jegens de ander(en) en leiden tot selectieve waarneming. Het gevolg is dat telkens dezelfde negatieve betekenis wordt toegekend aan het gedrag van de ander(en), ook als die ander zich anders gedraagt. In conflictsituaties luisteren en kijken mensen met hun belief-systems in plaats van met hun oren en ogen. 


Positieve connotatie en omdraaiing
Bij positieve connotatie geeft de mediator een positieve betekenis aan een eigenschap, motief, gedrag of patroon dat door de strijdende partijen als negatief wordt beschouwd De gang naar de mediator kan bijvoorbeeld als een eerste gebaar van verzoening worden gelabeld. En zo kunnen het opkomen voor het eigen belang en het niet zwichten voor de ander als tekenen van kracht worden benoemd: “zulke sterke en standvastige persoonlijkheden – zoals u beiden – tja, die buigen niet, die botsen”. Bij de omdraaiing denkt de mediator de andere kant op. Doel is de meer-van-hetzelfde-spiraal die zo kenmerkend is voor conflictrelaties te doorbreken (Choy, 2006). Partijen zijn meestal verrast door deze interventies. Het biedt een andere kijk en zij worden zich bewust van de emotionele prijs die ze voor hun conflicten betalen. Daardoor ontstaat dikwijls ruimte voor nieuw gedrag.


Circulaire vragen
Een circulaire vraag is een vraag waarbij iemand uitgenodigd wordt om iets over een ander te zeggen in het bijzijn van die ander (Spanjersberg, 2013). In mediation met twee personen wordt de circulaire vraag vooral gebruikt om meer begrip bij partijen te kweken (“hoe denkt u dat de andere partij het conflict ervaart?”).  De mediator die deze techniek toepast, zal dan ook altijd toestemming moeten vragen aan partijen of hij zijn cliënten op die manier mag bevragen: “vindt u het goed dat ik u uitnodig om eens met elkaar te onderzoeken hoe u over elkaars meningen en gedachten denkt?”


Metaforen
De systemische mediator maakt ten slotte veel gebruik van verhalen en metaforen. Metaforen staan bekend om hun verbeeldingskracht. Met behulp van metaforen kan de mediator dingen zeggen of benoemen, die in gewone betekenistaal niet zo makkelijk gezegd of benoemd kunnen worden. (Naar J. Choy, De systeemtheoretische benadering in mediation, 2016)

  

Tarieven 

 
Aan opdrachten wordt gewerkt op basis van een offerte, met tarieven exclusief BTW.
Het uurtarief bedraagt € 150,- exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfskosten

Systeemtherapie

Binnen systeemtherapie worden de problemen bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd. Met het systeem wordt het geheel van alle belangrijke onderdelen van je leefwereld bedoeld: je gezin, de familie, de school, je vriendenkring, de werkomgeving, enz.. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Daar komt het eigen gezin bij: je partner en kinderen. Samen onderzoeken we hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld en de samenhang met de reden waarvoor je jezelf hebt aangemeld. Als het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg met jou.

Als therapeut luister ik naar hoe jullie met elkaar communiceren. Ook kijk ik naar hoe jullie elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoonten met elkaar zijn ontwikkeld. Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent.

Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat jullie leren omgaan met het probleem dat wordt ervaren. Ik noem dat ook wel eens ‘leren genieten van de verschillen.’

In de therapie ga ik een werkrelatie aan met alle betrokkene in het systeem. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij ik werk in ieders belang. Een veilige omgeving staat voorop, daar maken we afspraken over.


In deze therapie worden de krachten dus gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor een gewenste verandering, jouw omgeving doet hier aan mee. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken vaak groot. Het blijkt ook dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.

Door vroegtijdige behandeling kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ook klachten ontwikkelen. De therapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.


Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen veelal vanaf het begin worden uitgenodigd. Je wordt voor deze vorm van therapie verwezen als duidelijk is dat er relationele problemen in het systeem spelen. Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang naar elkaar, de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan. 

Voor verdere informatie zie www.nvrg.nl (Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie).

EFT 

Deze relatietherapie is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.


In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Sue Johnson noemt dat wel de 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

Zie verder eft.nl (emotionally focussed therapy)    


EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analysen over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS.

Meer informatie over EMDR staat op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.