Relatietherapie en begeleiding bij conflicten.

Voor (echt)paren en partnerrelaties: relatietherapie

Je hebt een relatie, al een tijd, en het gaat goed. Toch kunnen er problemen ontstaan. Soms kan dat gebeuren door een ingrijpende gebeurtenis, maar het kan ook zijn dat het verval er als het ware in geslopen. Op een bepaald moment merk je dat je elkaar niet zo veel meer te zeggen hebt, dat je uitgepraat bent, of dat je elkaar niet meer raakt, of elkaar letterlijk bijna kwijt bent geraakt. 
Relatietherapie blijkt in dat soort situaties een goede manier om de problemen aan te pakken. Samen in de spiegel te kijken, het anders doen, keuzes maken, besluiten nemen.
Daar is moed voor nodig. En de wil om het aan te gaan.
Ik help jullie daar graag bij.

Voor bedrijven: oplossen van conflicten en problemen in de samenwerking

Advies en praktische oplossingen voor ondernemers MKB,  en bemiddeling bij conflicten en samenwerkingsproblemen

(Echt)paren en partnerrelaties

Wanneer kies je voor relatietherapie?

Een aantal voorbeelden:

  • Er zijn spanningen in de relatie
  • Opvoedingsverschillen en spanning in het gezin
  • Een van de partners heeft een andere relatie
  • Een nieuw samengesteld gezin
  • Verstorende psychiatrische problemen


In de praktijk maak ik gebruik van verschillende therapievormen.
Bij relatietherapie maak ik gebruik van principes van de systeemtherapie (zie verderop).
Daarnaast ben ik EMDR therapeut. Soms is het nodig om met ingrijpende gebeurtenissen te werken, voordat je verder kunt. EMDR helpt daarbij.

Tarieven

Sinds 2015 zit relatietherapie vrijwel niet meer in de basisverzekering. Enkele verzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten, echter alleen op grond van een aanvullende verzekering.
U kunt bij uw verzekeraar informeren of dit voor u het geval is.


Gezamenlijke gesprekken, 90 minuten (incl. 15 minuten indirecte tijd) :   € 156,-
Individuele gesprekken, 75 minuten (incl. 15 minuten indirecte tijd)  :   €  115,-
Voor beeldbellen/videobellen gelden dezelfde tarieven.

Deze zorg is vrijgesteld van BTW.

Bedrijven


Begeleider conflictbemiddeling

  • Advies en praktische oplossingen voor ondernemers MKB
  • De systeemtheoretische benadering (meervoudige partijdigheid) en bemiddeling 

        bij conflicten, samenwerkingsproblemen.


 Voor welke vragen? 

Als kennis van psychologie én ondernemen gewenst is 
Advies over samenwerkingsvraagstukken
Bij relatieproblemen binnen familiebedrijven 
Coaching voor medewerkers 
 

Tarieven 

 
Aan opdrachten wordt gewerkt op basis van een offerte, met tarieven exclusief BTW.
Het uurtarief bedraagt € 150,- exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfskosten

Systeemtherapie

Binnen systeemtherapie worden de problemen bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd. Met het systeem wordt het geheel van alle belangrijke onderdelen van je leefwereld bedoeld: je gezin, de familie, de school, je vriendenkring, de werkomgeving, enz.. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Daar komt het eigen gezin bij: je partner en kinderen. Samen onderzoeken we hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld en de samenhang met de reden waarvoor je jezelf hebt aangemeld. Als het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit je systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg met jou.

Als therapeut luister ik naar hoe jullie met elkaar communiceren. Ook kijk ik naar hoe jullie elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoonten met elkaar zijn ontwikkeld. Gedurende de therapie word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent.

Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat jullie leren omgaan met het probleem dat wordt ervaren. Ik noem dat ook wel eens ‘leren genieten van de verschillen.’

In de therapie ga ik een werkrelatie aan met alle betrokkene in het systeem. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij ik werk in ieders belang. Een veilige omgeving staat voorop, daar maken we afspraken over.


In deze therapie worden de krachten dus gebundeld. Niet alleen jijzelf spant je in voor een gewenste verandering, jouw omgeving doet hier aan mee. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken vaak groot. Het blijkt ook dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waarin je leeft.

Door vroegtijdige behandeling kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ook klachten ontwikkelen. De therapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.


Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen veelal vanaf het begin worden uitgenodigd. Je wordt voor deze vorm van therapie verwezen als duidelijk is dat er relationele problemen in het systeem spelen. Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang naar elkaar, de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan. 

Voor verdere informatie zie www.nvrg.nl (Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie).

EFT 

Deze relatietherapie is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.


In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Sue Johnson noemt dat wel de 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

Zie verder eft.nl (emotionally focussed therapy)    


EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analysen over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS.

Meer informatie over EMDR staat op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.